Zapraszamy do naszej szkoły! – Trwa rekrutacja


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do przeżycia wspaniałej przygody z edukacją w naszej szkole.
Przyszli pierwszoklasiści rozpoczną naukę w budynku przy ul. Kościuszki 14. Budynku ze 100-letnią tradycją i historycznym znaczeniu dla edukacji w naszym mieście. Zajęcia mają tu tylko klasy 1-3 oraz grupy przedszkolne i odbywają się one jedynie w systemie jednozmianowym.
Wychowawcy klas mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, zadbają o to, aby do szkoły przychodziły chętnie i z radością.
Od września w klasach młodszych o przerwie w zajęciach zdecyduje nauczyciel, a nie głośny dzwonek.
Naszym wychowankom zapewniamy naukę poprzez zabawę, empiryczne doświadczanie świata, naukę programowania, robotykę, a także wychowywanie do wartości, wychowanie patriotyczne, sport, rekreację i turystykę. Nie jest nam obce rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenia.
Po raz kolejny tworzymy klasę ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego z jednoczesną kontynuacją w kolejnych latach.
Nieustannie zmieniamy się dla naszych uczniów. Rozwijamy bazę dydaktyczną i sportową.
Nasi uczniowie już korzystają z nowoczesnych boisk, a wkrótce rozpocznie się budowa sali gimnastycznej ze strzelnicą laserową i bogatym zapleczem.
Na bieżąco modernizujemy sale i pracownie, tak by podnieść komfort pracy uczniów i nauczycieli. Państwa dzieci będą mogły korzystać z opieki specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa, oligofrenopedagoga, terapeuty zajęć terapii pedagogicznej, terapeuty rozwijającego kompetencje emocjonalno-społeczne
Szkoła oferuje opiekę świetlicową dla dzieci rodziców pracujących, już od 6:30 i śmiało można powiedzieć, że jest to najlepsza świetlica w mieście.
Niemałą atrakcją jest nasza  własna sala kinowa, w której poznajemy sztukę filmową polską i zagraniczną. Uczniowie mogą też korzystać ze smacznych obiadów gotowanych przez szkolną kuchnię. Zapewniamy również stałą opiekę pielęgniarską i stomatologiczną.„Jedynka” to szkoła, która wiąże historię z nowoczesnością i ma jasną wizję na przyszłość.
 To szkoła numer jeden dla Waszego dziecka!
Zapraszamy! Warto nam zaufać!


Składanie wniosków:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły:
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są „z urzędu” na podstawie
zgłoszenia rodziców.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn.: dziecko ma zapewnione
miejsce w klasie I w szkole obwodowej.
Rodzice:
– pobierają druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub ze strony internetowej szkoły;
& wypełnione i podpisane zgłoszenie przez obojga rodziców składają w szkole obwodowej. Podpisy
złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej albo upoważniony
pracownik szkoły.
Dzieci spoza obwodu szkoły:
Dzieci ubiegające się o przyjęcie do szkoły publicznej innej niż szkoła obwodowa:
& biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
& mogą ubiegać się o przyjecie do trzech wybranych szkół, w sytuacji gdy placówki dysponują wolnymi
miejscami, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw.:
szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice składają wniosek o przyjecie
dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej
w dowolnej pozycji oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie
zakwalifikowane do innej szkoły.
& przyjmowane są z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.
„Wniosek” należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu oświatowym
lub
wydrukować, podpisać i złożyć w „szkole pierwszego wyboru” lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.
Oferta szkół podstawowych dostępna będzie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w poszczególnych
szkołach podstawowych, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.sieradz.eu w zakładce
EDUKACJA – – Rekrutacja 2024/2025 – portal rekrutacyjny – szkoły podstawowe.
Aktualności

Kontakt:

Budynek A:
ul. Kościuszki 14
(0-43) 827 14 21​

 

Budynek B:
ul. Rycerska 4
(0-43) 827 14 70​

Sekretariat:

Budynek A:
sekretariat@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 15:30

Budynek B:
sekretariat.rycerska@sp1.sieradz.eu
Godziny pracy: 07:30 – 14:30

Media

Zapraszamy na nasze profile:

Skip to content